Planifikoni një biznes

MIRË ËSHTË TA DINI

Për të themeluar një kompani në Slloveni, duhet së pari ta regjistroheni atë. Në pikat SPOT (të gjitha në një vend) në të gjithë Slloveninë mund të regjistroheni një kompani me një ose më shumë partnerë. Pikat SPOT u mundësojnë sipërmarrësve të regjistrojnë një kompani në Slloveni pa pagesë dhe në të njëjtën kohë të kryejnë të gjitha formalitetet e kërkuara për fillimin e një biznesi. Gjithashtu ofrojnë edhe këshilla dhe konsultime. Lista e zyrave (në sllovenisht):  http://eSPOT.gov.si/info/SPOT-tocke/

Regjistrimi i llojeve të tjera (më të vështira) të kompanive nuk është pa pagesë dhe bëhet në zyrat noteriale. Informacione të mëtejshme mbi fillimin e një biznesi mund të gjeni në faqen e internetit në vijim (në sllovenisht):  https://mladipodjetnik.si

HAPI

HAPI 1: Mendimet e para

 • Cilat janë objektivat e mia personale?
 • Cilat janë aftësitë e mia teknike?
 • A kam leje biznesi?
 • A ka një treg për idenë time?
 • Cila strukturë e kompanisë është e përshtatshme?
 • A kam nevojë për punonjës?
 • Ku do të jetë selia e kompanisë?
 • Çfarë investimesh do të nevojiten?
 • A kam nevojë për leje nga autoritetet për objekt?

HAPI 2: plani i biznesit

Plani i biznesit është koncepti me shkrim i një kompanie. Përmban të gjitha hapat që planifikoni ti zbatoni. Plani i biznesit përfshin:

 • përmbledhje;
 • një përshkrim të kompanisë;
 • përshkrimi i produktit/shërbimit;
 • marketing dhe komunikim;
 • strategjia dhe zbatimi;
 • një ekip për organizim dhe udhëheqje;
 • plani financiar dhe parashikimi.

 HAPI 3: marketingu dhe tregu

 • Analizoni situatën: përqëndrohuni në kushtet e brendshme dhe të jashtme. Bëni një analizë SWOT.
 • Objektivat dhe strategjitë: bazuar në analizën e pozicionit, ju mund të përcaktoni objektivat e marketingut. Përcaktoni objektiva të qarta. Mbani më shumë se një objektiv.
 • Plani dhe masat e zbatimit: Pas përcaktimit të një strategjie të marketingut, ju duhet të shqyrtoni mënyrat për të arritur qëllimet tuaja.

 HAPI 4: Financimi

Kapitali i juaj:

 • paratë e juaja: burimet, depozite bankare, kredi
 • burimet tuaja vetjake (çfarë mund të bëni vetë)
 • donatorët jozyrtarë (të afërmit, miqtë, etj)
 • engjëjt e biznesit
 • financim masiv
 • kapita i rrezikuar
 • oferta e parë publike

Kapitali i jashtëm:

 • banka,
 • kredi për investime
 • garanci bankare