Zyra administrative

ÇFARË

Është pjesë e Administratës Financiare të Republikës së Sllovenisë në Ministrinë e Financave. Ju mund ti kontaktoni ata në lidhje me taksat, kthimin e taksave dhe statusin e rezidentit për qëllime tatimore.

MIRË ËSHTË TA DINI

Burimet në internet lidhur me taksat janë në dispozicion në faqen e internetit (në anglisht):
https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-accounting/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/slovenia/index_en.htm
http://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/areas_of_work/international_taxation/

KU

Zyra përgjegjëse për vendin tuaj të banimit, mund ta gjeni në: http://www.fu.gov.si