Falimentimi

ÇFARË

Kompania falimenton kur debitori nuk është i aftë të bëj pagesat e nevojshme ose është në borxh për një periudhë të gjatë. Procedura e falimentimit nuk kryhet nëse debitori ka vetëm një kreditor ose nëse kompania është një kompani me invalidore. Procedurat e falimentimit propozohen nga kreditorët, debitorët ose aksionarët personalë të kompanisë. Para dhe gjatë fillimit të procedurave të falimentimit, debitori ose debitori i detyruar mund t’i propozojë kreditorët për të bërë një shlyerje të detyrueshme. Procedura e falimentimit nuk ndodh nëse pasuria e paluajtshme e debitorit, duke qenë pjesë e pasurisë së falimentimit, nuk është e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit ose nëse vlera e pronës është e paditur.

KU

Gjykata kompetente e qarkut – Regjistri i Gjykatës
(në sllovenisht): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register /