Lista e shërbimeve për ndihmë dhe projekte që lidhen me punësimin

Enti i Republikës së Sllovenisë për Punësim

ÇFARË

Enti i Republikës së Sllovenisë për Punësimështë institucion i qeverisë qendrore që i ndihmon punëkërkuesit të gjejnë punë në të gjithë Slloveninë. Nëse jeni i papunë, regjistrohuni në regjistrin e të papunëve. Ju mund të regjistroheni personalisht vetëm me një dokument të vlefshëm personal. Shërbimi i punësimit ju ofron vente të lira pune dhe një këshilltar profesional personal që t’ju ndihmojë të gjeni një punë dhe të zhvilloni një karrierë të mëtejshme.

KU

Zyra më e afërt lokale e Entit (ZRSZ) mund ta gjeni në faqen e internetit (në gjuhën sllovene):
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

Qendra e karrierës

ÇFARË

Si pjesë e ZRSZ, qendra e karrierës jep informacion mbi mundësitë e punësimit, këshilla për punësim dhe karrieren e mëtejshme. Ata organizojnë punëtori grupore për të përmirësuar aftësitë e kërkimit të punës dhe, në bashkëpunim me punëdhënësit përfaqësojnë vendet e lira të punës. Në Qendrën e Karrierës, ju keni qasje në mjete për udhëzime profesionale të pavarura, shfletimin e vendeve të lira të punës etj.

KU

Zyra më e afërt lokale e Qendrës së Karrierës mund të gjendet në faqen e internetit (në gjuhën sllovene):
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

EURES

ÇFARË

EURES është Portali Evropian i Mobilitetit të Punës. Në faqen e tij të internetit ju mund të shikoni vendet e lira të punës nëpër Evropë. Ju gjithashtu mund të kontaktoni Këshilltarin e EURES në Shërbimin e Punësimit të Sllovenisë për t’ju këshilluar. Vendet e lira të punës për EURES klasifikohen sipas kategorive të ndryshme (zona e punës, vendi, etj.). Ju gjithashtu mund të shkarkoni CV tuaj për punëdhënësit në Evropë.

KU

Qendrat e karrierës në universitetet sllovene

ÇFARË

Të katër universitetet në Slloveni ofrojnë studentëve të tyre ndihmë për zhvillim profesional. Disa punëdhënës vendet e lira të punës gjithashtu i publikojnë në faqet e tyre të internetit

KU
 • Qendrat e Karrierës në Universitetin e Lubjanës (University of Ljubljana Career Centre)
  Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 1 2418 732
  http://www.kc.uni-lj.si/domov.html
  Email: kc@uni-lj.si
 • Qendrat e Karrierës në Universitetin e Mariborit (University of Maribor Career Centre)
  Slomškov trg 15, 2000 Maribor
  Tel: +386 2 23 55 209
  https://kc.um.si/o-nas/
  Email: karierni.center@um.si
 • Qendrat e Karrierës në Universitetin Primorska (University of Primorska Career Centre)
  Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
  Telefon: +386 5 611 76 36
  http://kariernicenter.upr.si/sl/
  Email: kariernicenter@upr.si
 • Qendrat e Karrierës në Universitetin Nova Gorica (University of Nova Gorica Career Centre)
  Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica
  Tel: +386 51 336 770
  http://www.ung.si/sl/karierni-center/
  Email: karierni.center@ung.si

Enti Ypsilon

ÇFARË

Ypsilon është një organizatë joqeveritare që lidh të rinjtë. Ata kanë përgatitur një program të mentorimit ku të rinjtë midis moshës 15 dhe 30 vjeç mund të gjejnë një mentor në fushën e tyre të interesit. Faqja e internetit lidh mentorët dhe të rinjtë. Ju mund të rishikoni se kush dëshiron të jetë mentor dhe të lidheni me këtë person për t’ju ndihmuar me zhvillimin e karrierës. Pjesëmarrja është vullnetare dhe pa pagesë për mentorët dhe të rinjtë që kanë nevojë për mentor.

KU

Më shumë informata janë në dispozicion në faqen e internetit (në anglisht): https://www.mentorstvo.si/en/

Zavod Nefiks

ÇFARË

Nefix është një strukturë që i ndihmon të rinjtë të regjistrojnë dhe të injektojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për një prezantim të suksesshëm në tregun e punës. Ata drejtojnë programe të ndryshme (të tilla si talentiran.si dhe zgjidhjet e punësimit) për të mbështetur të rinjtë në ndërtimin dhe zhvillimin e karrierës së tyre dhe përmirësimin e perspektivave të tyre të punësimit.

KU

Më shumë informata janë në dispozicion në faqen e internetit (në gjuhën sllovene): http://www.nefiks.si/

 

Inspektorati i Punës i RS-së

ÇFARË

Është një organ administrativ i përbërë nga Ministria e Punës, Familjes, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Mbikëqyrë zbatimin e ligjeve, rregulloreve të tjera, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të përgjithshme që rregullojnë marrëdhëniet e punës, pagat dhe shpërblime të tjera nga punësimi.

KU

Inspektorati i Republikës së Sllovenisë për Punë
Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 280 36 60
http://www.id.gov.si
E-mail: gp.irsd@gov.si

Konsulencë për punonjësit

ÇFARË

Është një organizatë që ofron advokim, mbrojtje, promovim dhe zhvillim të të drejtave të punëtorëve, të drejtave sociale dhe ligjore të grupeve të cenueshme si emigrantët.

KU

Konsulencë për punonjësit (Counselling Office for Workers)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 12 10 and 080 14 34
http://www.delavskasvetovalnica.si/
Email: info@delavskasvetovalnica.si

Asociacioni i Sindikatave të Lirë të Sllovenisë - ZSSS

ÇFARË

Qëllimi i kësaj organizate është të negociojë përmbajtjen e marrëveshjeve kolektive dhe të bashkëpunojë në harmonizimin e projektligjeve dhe dokumenteve të tjera që kanë të bëjnë me punëtorët.

KU

Asociacioni i Sindikatave të Lirë të Sllovenisë – ZSSS (Association of Free Trade Unions of Slovenia)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefoni: +386 1 434 12 00
https://www.zsss.si
Email: zsss@sindikat-zsss.si