MIRË ËSHTË TA DINI

Kur vendosni të veproni si sipërmarrës i pavarur (S. P.) ose si pjesë e një biznesi, ju duhet të konsideroni disa faktorë, në veçanti dallimet ligjore (statuset) dhe diferencat në tatime si S.P. (ose partner ne d.n.o.) ju jeni plotesisht personalisht pergjegjes per detyrimet e kompanise suaj, si partner i d. o. o. megjithatë, përgjegjësia juaj është e kufizuar në asetet e kompanisë. Aksionarët nuk janë personalisht përgjegjës. Për themelimin e S. P. Dhe D.N.O.  nuk keni nevojë për një kapital fillestar minimal. Për themelimin e D. o. o. kjo është e nevojshme. D. n. o. ka një vlerësim më të lartë të kredisë sesa një sipërmarrës i pavarur dhe njëkohësisht është një formë më e rrezikshme e organizimit ligjor sesa një kompani tjetër (për shembull, d.o.o.). Edhe një tjetër diferenc është i rëndësishëm në disponimin e parave. S.P. në përdorimin e parave është relativisht i lirë, ndërsa, d. o. o., jo. Më shumë në lidhje me dallimet midis S.P. dhe D.o.o. mund ta lexoni në https://mladipodjetnik.si

Sipërmarrës (individual) i pavarur ose S.P.

ÇFARË

Sipërmarrës i pavarur është një person i cili në mënyrë të pavarur udhëheq kompaninë e tij për të gjeneruar fitim. Sipërmarrës (individual) i pavarur mund të jetë vetëm një person fizik, por jo një person juridik.  Regjistrimi i një pronari të vetëm është i thjeshtë dhe kërkon vetëm kontabilitet bazë. Asnjë kapital fillestar nuk kërkohet për fillimin e biznesit. Si një pronar i vetëm, ju jeni personalisht përgjegjës për humbjet e kompanisë. Prandaj, sipërmarrja e pavarur është një opsion i rrezikshëm për kompanitë që kërkojnë investime të gjera. Përveç kësaj, sipërmarrja e pavarur mund të shndërrohet në forma të tjera të biznesit. Më shumë informacion mbi ” Sipërmarrësin e pavarur ” keni në dispozicion në faqen e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/postopek-ustanovitve-sp/

KU

Si Sipërmarrës i pavarur, ju mund të regjistroheni në portalin kombëtar e-SPOT për subjektet afariste, nëse keni certifikatë dixhitale, ose personalisht në pikat e SPOT në të gjithë Slloveninë. Lista e pikave SPOT është në dispozicion në faqet e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/SPOT-tocke/

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose d. o. o. (shpk)

ÇFARË

Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është një person juridik me një themelues (d.o.o. me një partner) ose disa themelues të cilët nuk janë personalisht përgjegjës për humbjen e shoqërisë. Biznesi fillestar kërkon kapital fillestar; shuma minimale është 7.500 EUR, e cila mund të përdoret për të financuar biznesin sapo kompania të fillojë të operojë. Kapitali fillestar mund të paguhet me para në dorë ose në natyrë, dmth. pasurive të paluajtshme, pasurive të luajtshme, të drejtave etj. Normalisht, kjo formë ligjore e biznesit përzgjidhet nga të gjithë ata që veprojnë në sektorë të riskut të lartë kapitali ose fitime të larta të planifikuara. Më shumë informacion mbi d. o. o. është në dispozicion në faqen e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/postopek-ustanovitve-enostavne-doo/

KU

D.o.o. mund të regjistroheni në portalin kombëtar e-SPOT për subjektet afariste, nëse keni certifikatë dixhitale, ose personalisht në pikat e SPOT në të gjithë Slloveninë. Lista e pikave SPOT është në dispozicion në faqet e internetit (në sllovenisht):http://eSPOT.gov.si/info/SPOT-tocke/

Kompania me përgjegjësi të pakufizuar ose d. n. o.

ÇFARË

Një kompani me përgjegjësi të pakufizuar është një kompani private ku dy ose më shumë persona janë personalisht përgjegjës për të gjitha detyrimet e kompanisë. Është themeluar në bazë të një kontrate ndërmjet aksionerëve dhe vepron si person juridik. Më shumë informacion në lidhje me kompaninë me përgjegjësi të pakufizuar keni në faqen e internetit
(në anglisht): http://eugo.gov.si/en/starting/business-registration/unlimited-liability-company-dno/
(në sllovenisht): http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/druzba-z-neomejeno-odgovornostjo/

KU

Ju mund të krijoni një kompani me përgjegjësi të pakufizuar pranë një noteri. Noterin mund ta gjeni në faqen e internetit të Odës së noterisë së Sllovenisë
(në anglisht): http://www.notar-z.si/en/find-a-notary
(në sllovenisht): http://www.notar-z.si/poisci-notarja
(në gjermanisht): http://www.notar-z.si/de/notarsuche

Shoqëri komandite ose k.d.

ÇFARË

Një shoqëri komandite është një shoqëri në pronësi të dy ose më shumë personave në të cilët të paktën një partner është përgjegjës për detyrimet e shoqërisë (komplementar), ndërsa të paktën një partner nuk është përgjegjës për detyrimet e kompanisë (komanditist) ose është përgjegjës vetëm për shumën e kapitalit që ai investoi në shoqëri. Më shumë informacion mbi Shoqërin komandite keni në dispozicion në faqen e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/komanditna-druzba/

KU

Shoqërin komandite mund ta themeloni pranë një noteri. Oda e noterisë së Sllovenisë
(në sllovenisht): http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Shoqëri aksionerësh ose d. d.

ÇFARË

Një shoqëri aksionerësh është një kompani ku kapitali aksionar ndahet në aksione. Aksionerët e kompanisë nuk janë personalisht përgjegjës, por kompania është plotësisht përgjegjëse për sasinë e aseteve të saj. Më shumë informacion në lidhje me kompaninë aksionere keni në dispozicion në faqen e internetit
(në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/delniska-druzba-dd/

KU

Shoqëri aksionerësh mund ta themeloni pranë një noteri. Oda e noterisë së Sllovenisë (në sllovenisht):
http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Shoqëri komandite aksionerësh ose k. d. d.

ÇFARË

Një shoqëri komandite aksionerësh është një kompani në të cilën të paktën një aksionar është përgjegjës për detyrimet e shoqërisë me të gjitha pasuritë e saj (komplementar), ndërsa aksionarët komandit që mbajnë një kapital aksionar nuk janë përgjegjës për detyrimet e kompanisë ndaj kreditorëve. Më shumë informacion mbi një partneritet të tillë keni në dispozicion në faqen e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/komanditna-delniska-druzba-kdd/

KU

Shoqëri aksionerësh komandite mund ta themeloni pranë një noteri. Oda e noterisë së Sllovenisë
(në sllovenisht): http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Ent

ÇFARË

Enti është një organizatë publike ose private e themeluar për të kryer një aktivitet jofitimprurës. Entet janë organizata të themeluara për të kryer aktivitete në fushën e arsimit, shkencës, kulturës, sportit, shëndetit, sigurimeve shoqërore, kujdesit të fëmijëve, politikës së aftësisë së kufizuar, sigurimeve shoqërore ose aktiviteteve të tjera nëse qëllimi i kryerjes së këtyre aktiviteteve nuk është fitimi. Megjithatë, entet mund të punësojnë dhe paguajnë paga. Më shumë informacion mbi Entin është në dispozicion në faqen e internetit (në sllovenisht):
http://eSPOT.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/zavod/

KU

Opsioni tjetër është që ju vetë duhet të dorëzoni një propozim për regjistrim në regjistrin e biznesit dhe të gjitha dokumentet e kërkuara në gjykatën e regjistrimeve. Gjykata e regjistrimit është gjykata e qarkut, varësisht nga selia e entit. Lista e gjykatave të qarkut është në dispozicion në faqen e internetit (në dispozicion vetëm në gjuhën sllovene): http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/okrozna_sodisca/

Statuse të veçanta

ÇFARË

Ekzistojnë statuse të ndryshme të veçanta në Slloveni, në varësi të llojit të aktivitetit. Një status i veçantë është një formë e posaçme e statusit që mundëson ndjekjen e një aktiviteti të caktuar pa krijimin e një ndërmarrjeje ose hyrjen në marrëdhëniet e punës. Ju mund të fitoni statusin e një punonjësi të pavarur kulturor, statusi i fermerit ose një peshkatari, statusi i një gazetari të pavarur dhe statusi i një hulumtuesi privat.

KU

Në varësi të llojit të statusit që dëshironi të merrni.

 • Për më shumë informacion mbi statusin e një të vetëpunësuari në kulturë, ju lutemi kontaktoni:
  Ministria e Kulturës
  Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 1 400 79 10, +386 1 400 79 05
  http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/statusi_in_pravice/vpis_v_razvid_samozaposlenih/
  Email: gp.mk@gov.si
 • Më shumë informacion për statusin e fermerit mund të merrni pranë Njësisë administrative.
  Lista e njësive administrative http://www.upravneenote.gov.si/
 • Më shumë informacion për statusin e peshkatarit mund të merrni pranë
  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ushqimit
  Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
  Telefon: +386 1 478 00 00
  http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/morski_ribolov/pridobitev_statusa_ribica/
  Email: gp.mkgp@gov.si